लोक सेवा आयोग : शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिजा प्रकाशन (नतिजासहित)

काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले गत वर्ष पुसमा सञ्चालित शाखा अधिकृत वा सो सरहको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले सोमबार नतिजा सार्वजनिक गर्दै सीप परीक्षण, सामूहिक परीक्षण र अन्तवार्ताको मिति तोकेको हो ।

छनौट भएका उम्मेदवारहरुले पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति, आवस्यक न्यूनतम योग्यता एनि हुने सम्पूर्ण प्रमाणपत्र तथा अन्य आवस्यक कागजातहरु र दरखास्त फारम प्रथम र तृतीय पाना २÷२ प्रति भरी सूचना प्रकाशन भएको मिति (२०७८ असार २१)ले ७ दिन भित्र आयोगको दरखासत व्यवस्थापन केन्द्रमा उम्मेदवार आफैले प्रमाणित गरी रुजु गराउनुपर्ने छ ।

आवस्यक न्यूनतम योग्यता तथा अन्य आवस्यक कागजातको प्रमाणपत्रहरु नपुर्याएमा जुनसुकै बखत दरखास्त रद्ध गरिने सूचनामा जनाइएको छ ।

हेर्नुस् नतिजा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *