पाचौँ तहको तयारी गर्नेहरुले ना.सु. को बुकमा के पढ्ने के नपढ्ने र के थप पढ्ने त ?

1. प्रथम पत्रमा
व्रमाण्ड र विश्वको ईतिहास हटाईएको छ भने केहि नया थप गरिएको छैन..!!
50 प्रश्न(30 gk र 20 IQ) *2=100 पुर्णाङ्क
समय 45 मिनेट (सवै पुरानै प्याटन )

2.दोस्रो पत्रमा केन्द्रीय सरकार र स्थानिय सरकार र निजामती सेवा हटाईएको छ भने देहायका विषय थप गरिएको छ:-
⇨सार्वजनिक निजी साझेदारी
⇨सुचना प्रविधी र सामाजिक सन्जाल
⇨ संघियताको अवधारणा

⇨ संघ, प्रदेश र स्थानिय तह
⇨राज्यशक्तीको वाडफाड र संघ प्रदेश र स्थानिय तहको अधिकार र अन्तरसम्वन्ध
⇨स्थानिय तहको न्यायिक अधिकार, विवाद समाधान र मेलमिलाप
⇨स्थानिय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र आर्थिक कार्यप्रणाली

⇨मुद्दा मामिला र त्यसको प्रतिरक्षा सम्वन्धी जानकारी
⇨वैठक व्यवस्थापन तथा माईन्युट लेखन
⇨राजस्व र खर्चको फाटवारी र प्रतिवेदन
⇨स्थानिय तहको अनुदान राजस्व अधिकार र परिचालन

⇨व्यक्तीगत घटना दर्ता
⇨स्थानिय सरकार सन्चालन एेन
⇨विपत जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन एेन
⇨सहकारी एेन

⇨भ्रष्टाचार निवारण एेन
⇨सार्वजनिक खरिद कानुन,
13 प्रश्न(6 वटा 5 नम्वरको छोटो र 7 वटा 10 नम्वरको लामो) गरी 100 पुर्णाङ्क
समय 3 घण्टा(यो भन्दा पहिला ना. सुमा जम्मा 17 प्रश्न र समय 2 घण्टा 30 मिनेट थियो)

3. तेस्रो पत्र हटाईएको छ केहि पढ्नै परेन
⇨लिखित पास भएपछि 10 नम्वरको कम्युटर र 30 नम्वरको अन्तर्वार्ता हुने..!!
र याे पनि बाेनस टिप्स

चौथो तहको तयारी गर्नेहरुले खरिदारको बुकमा के पढ्ने के नपढ्ने र के थप पढ्ने त ?
1. प्रथम पत्रमा
सौर्यमण्डल र पृथ्वी, विश्वको भुगोल , विश्वको ईतिहास, आसियन र EU हटाईएको छ भने केहि नया थप गरिएको छैन..!!
50 प्रश्न(35 gk र 15 IQ) *2=100 पुर्णाङ्क

समय 45 मिनेट (सवै पुरानै प्याटन )
2.दोस्रो पत्रमा नेपालको वर्तमान शासन पद्दती र निजामती सेवा हटाईएको छ भने देहायका विषय थप गरिएको छ:-
⇨नेपालको संविधान भाग 1 देखि 5 सम्मका अनुसुचिहरु
⇨सरकारका तीन तहवीच राजनितिक, आर्थिक र प्रशासनिक अन्तरसम्वन्ध

⇨ नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र सुशासन
⇨प्रदेश र स्थानिय तहको आर्थिक कार्यप्रणाली
⇨वैठक व्यवस्थापन तथा माईन्युट लेखन
⇨प्रदेश र स्थानिय तहको राजस्व अधिकार र परिचालन

⇨व्यक्तीगत घटना दर्ता
⇨राजस्व र खर्चको फाटवारी र प्रतिवेदन
⇨ सार्वजनिक खरिद सम्वन्धी जानकारी
⇨स्थानिय सरकार सन्चालन एेन

⇨भ्रष्टाचार निवारण एेन
साथै सामान्य गणित भनेर थपेका कुराहरु..!
⇨गणितका आधारभुत क्रिया तथा एेकिक नियम
⇨भिन्न, दशमलव र प्रतिशत

⇨नाफा, नोक्सान र छुट
⇨कर, कमिसन र ह्रास कट्टी
⇨साधारण व्याज
⇨औषत, मध्यक र मध्यिका

16 प्रश्न(12 वटा 5 नम्वरको छोटो र 4 वटा 10 नम्वरको लामो) जसमा लेखन 80 को र गणित 20 गरी 100 पुर्णाङ्क समय 3 घण्टा
3. Maths र science वाला पत्र हटाईएको छ केहि पढ्नै परेन
⇨लिखित पास भएपछि 10 नम्वरको कम्युटर र 30 नम्वरको अन्तर्वार्ता हुने..!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *